ساعت رومیزی

ساعت رومیزی

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 2086| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|

ساعت رومیزی کد ۲۰۸۶

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5519|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره مقابل دیدگان|رومیزی|با قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش بیش از 1000 عدد|

ساعت رومیزی کد ۵۵۱۹

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5510| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی، جاخودکاری |

ساعت رومیزی ۵۵۱۰

دسامبر 4, 2018
ساعت رومیزی 5003 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت رومیزی تبلیغاتی ورونا ۵۰۰۳

ساعت رومیزی چوبی | با قابلیت چاپ لیزر
ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5529| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی|

ساعت رومیزی کد ۵۵۲۹

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5607| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت جهان نما رومیزی ، جاخودکاری ، جایاداشتی |

ساعت رومیزی۵۶۰۷

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5603| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی و جاکارتی |

ساعت رومیزی کد ۵۶۰۳

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5587|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره مقابل دیدگان|رومیزی|چرمی،زنگ|

ساعت رومیزی کد ۵۵۸۷

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد5550| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی |

ساعت رومیزی کد ۵۵۵۰

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5553 | دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، دماسنج |

ساعت رومیزی کد ۲۰۰۷

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5544| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ، دماسنج ، جای ملزومات کوچک اداری|

ساعت رومیزی کد ۵۵۴۴

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5532| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ،جا خودکاری |

ساعت رومیزی کد ۵۵۳۲