لیوان و ماگ تبلیغاتی

لیوان و ماگ تبلیغاتی

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 350| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیکی مجیک حرارتی | امکان تغییر رنگ در زمان استفاده از آب جوش |

لیوان و ماگ کد ۳۵۰

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 7007| دیدا هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیک دسته وداخل رنگی|

لیوان و ماگ کد ۷۰۰۷

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 280| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سفید سرامیکی بلند |

لیوان و ماگ کد ۲۸۰

جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 126A| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | جنس لیوان نکشن | ست لیوان ، زیر لیوانی ، قاشق |

لیوان و ماگ کد ۱۲۶A

جولای 7, 2019
لیوان و ماگ کد X3 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | بطری آب رنگی مات|مناسب برای کوله و کنار در ماشین نشکن|

لیوان و ماگ کد X3

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 330| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیک دسته و داخل رنگی|

لیوان و ماگ کد ۳۳۰

دسامبر 4, 2018
لیوان تبلیغاتی GA2 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

لیوان تبلیغاتی GA2

لیوان ABS با قاشق و زیرلیوانی
جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 123| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد |جنس فنجان نکشن دو رنگ ABS |

لیوان و ماگ کد ۱۲۳

جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 126B| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | جنس لیوان نکشن | ست لیوان ، زیر لیوانی ، قاشق |

لیوان و ماگ کد ۱۲۶B

جولای 9, 2019
لیوان و ماگ کد 128 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | جنس لیوان نکشن دو رنگ ABS |

لیوان و ماگ کد ۱۲۹

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 6006S| دیدا هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|ماگ سرامیک دسته وداخل رنگی|

لیوان و ماگ ۶۰۰۶S

جولای 6, 2019
لیوان و ماگ کد 220| دیدار هدیه ایرانیان| هدیه تبلیغاتی در مشهد|فنجان سرامیکی | قبابلیت چاپ|

لیوان و ماگ کد ۲۲۰