ساعت رومیزی

ساعت رومیزی

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5516| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی |سه زمانه چوب و پلکسی |

ساعت رومیزی کد 5516

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5567| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی |دماسنج،رطوبت سنج،خودکاری،خودکار|

ساعت رومیزی 5567

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5587|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره مقابل دیدگان|رومیزی|چرمی،زنگ|

ساعت رومیزی کد 5587

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5505| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی،جاخودکاری، جای ملزومات کوچک اداری |

ساعت رومیزی کد 5505

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 9005A| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|

ساعت رومیزی کد 9005A

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5577| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ،جا خودکاری،جای کارت ویزیت |

ساعت رومیزی کد 5577

دسامبر 4, 2018
ساعت رومیزی 5003 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت رومیزی تبلیغاتی ورونا 5003

ساعت رومیزی چوبی | با قابلیت چاپ لیزر
ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5534| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ، دماسنج |

ساعت رومیزی کد 5534

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5514 |دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ،سه زمانه ، جا خودکاری |

ساعت دیواری کد 5514

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5601| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ، جا خودکاری،جاکارتی ،جای ملزومات کوچک اداری |

ساعت رو میزی کد 5601

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 2097| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|

ساعت رومیزی کد 2097

دسامبر 4, 2018
ساعت رومیزی 5538 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی 5538

ساعت رومیزی چوبی | جا خودکاری