ساعت رومیزی

ساعت رومیزی

تیر ۱, ۱۳۹۸
ساعت رومیزی کد 5567| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی |دماسنج،رطوبت سنج،خودکاری،خودکار|

ساعت رومیزی ۵۵۶۷

تیر ۲, ۱۳۹۸
ساعت رومیزی کد 5520 | دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|زنگ ، با قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش بیش از 1000 عدد|

ساعت رومیزی کد ۵۵۲۰

تیر ۱, ۱۳۹۸
ساعت رومیزی کد 5537|دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی، جاخودکاری |

ساعت رومیزی کد ۵۵۳۷

تیر ۱, ۱۳۹۸
ساعت رومیزی کد 5509| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی |جا خودکاری،جای کارتی|

ساعت رومیزی کد ۵۵۰۹

تیر ۲, ۱۳۹۸
ساعت رومیزی کد 5519|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره مقابل دیدگان|رومیزی|با قابلیت چاپ داخل ساعت برای سفارش بیش از 1000 عدد|

ساعت رومیزی کد ۵۵۱۹

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
ساعت رومیزی 5521 هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت رومیزی ۵۵۲۱

ساعت رومیزی چوبی، چرم، جای خودکار، جای کارت ویزیت
تیر ۱, ۱۳۹۸
ساعت رومیزی کد 5529| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی|

ساعت رومیزی کد ۵۵۲۹

تیر ۱, ۱۳۹۸
ساعت رومیزی کد 5601| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ، جا خودکاری،جاکارتی ،جای ملزومات کوچک اداری |

ساعت رو میزی کد ۵۶۰۱

تیر ۲۴, ۱۳۹۸
ساعت رومیزی نفیس کد 546|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ساعت گره چینی رومیزی|

ساعت رومیزی نفیس کد ۵۴۶

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
ساعت رومیزی 5538 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت رومیزی چوبی تبلیغاتی ۵۵۳۸

ساعت رومیزی چوبی | جا خودکاری
تیر ۱, ۱۳۹۸
ساعت رومیزی کد 5604| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی|

ساعت رومیزی کد ۵۶۰۴

تیر ۱, ۱۳۹۸
ساعت رومیزی کد 5606| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی ، جاخودکاری ، جاکارتی |

ساعت رومیزی کد ۵۶۰۶