ساعت رومیزی

ساعت رومیزی

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5553 | دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، دماسنج |

ساعت رومیزی کد ۲۰۰۷

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5564| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی ، جا خودکاری|خودکار|

ساعت رومیزی کد ۵۵۶۴

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5507| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی |

ساعت رومیزی ۵۵۰۷

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5547| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی |جا خودکاری،جای یادداشت|

ساعت رومیزی ۵۵۴۷

دسامبر 4, 2018
ساعت رومیزی 5577 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت رومیزی ۵۵۷۷

ساعت رو میزی چوبی، جای خودکار، جای کارت ویزیت
ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5515| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی |دو زمانه چوب و پلکسی و جاخودکاری |

ساعت رومیزی کد ۵۵۱۵

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 2086| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|

ساعت رومیزی کد ۲۰۸۶

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5538| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی،جاخودکاری، جای ملزومات کوچک اداری |

ساعت رومیزی کد ۵۵۳۸

دسامبر 4, 2018
ساعت رومیزی 5003 دیدار هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت رومیزی تبلیغاتی ورونا ۵۰۰۳

ساعت رومیزی چوبی | با قابلیت چاپ لیزر
ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5544| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ، دماسنج ، جای ملزومات کوچک اداری|

ساعت رومیزی کد ۵۵۴۴

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5533| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ، جا خودکاری |

ساعت رومیزی کد ۵۵۳۳

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5565| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی و کریستالی|دماسنج،جا خودکاری،خودکار|

ساعت رومیزی کد ۵۵۶۵