ساعت دیواری

ساعت دیواری

خرداد ۲۸, ۱۳۹۸
ساعت دیواری 5133| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | ساعت دیواری مدل دیانا|شیشه محدب |تنوع در رنگ |

ساعت دیواری کد ۵۱۳۳

خرداد ۳۰, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5136F | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | دو زمانه افقی | طرح جدید| تنوع در رنگ | ساعت دیواری ها ی افقی و عمودی |

ساعت دیواری کد ۵۱۳۶F

تیر ۱, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5137 | دیدار هدیه ایرانیان |هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل جهان نما |تنوع در رنگ|صفحه ام دی اف | نقشه جهان برجسته |

ساعت دیواری کد ۵۱۳۷

خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5184| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد | مدل استیل و MDF | تنوع درطرح و رنگ

ساعت دیواری کد ۵۱۸۴

خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5178 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری کد ۵۱۷۸

خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5179 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری کد ۵۱۷۹

تیر ۱, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5154A | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | مدل هوپاد پاندول دار| قاب پشت کریستال | با قابلیت چاپ روی پاندول |

ساعت دیواری کد ۵۱۵۴A

خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5175 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری ۵۱۷۵

خرداد ۲۷, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5195B | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | جدیدترین طرحها | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۹۵B

خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5180 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | هدیه در کل سال در مشهد |

ساعت دیواری ۵۱۸۰

خرداد ۳۰, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5136C | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | دو زمانه افقی | طرح جدید| تنوع در رنگ | ساعت دیواری ها ی افقی و عمودی |

ساعت دیواری کد ۵۱۳۶C

خرداد ۲۷, ۱۳۹۸
ساعت دیواری کد 5158 | دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | تنوع در رنگ | تقویم دار | تمام صفحه سفید |

ساعت دیواری کد ۵۱۵۸