سالنامه وزیری

سالنامه وزیری

دسامبر 30, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 68|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت|طرح قابدار|جلدتر موتیغی جلدسازی فرانسوی (طرح قابدار)|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۸

دسامبر 29, 2019
ساانامه یک روزه 99 کد 61|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت|جلد سلفونی همراه با یووی برجسته|دو رنگ |

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۱

ژانویه 10, 2020
سالنامه ویدا 99 کد104|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|ویدا| وزیری|چرم مصنوعی بافت درختی|روز شمار | تحریر 70 گرمی|

سالنامه ویدا ۹۹ کد ۱۰۴

دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 64|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت |جلد ترمو سه لت،زبانه دار،جیبدار و کلیپس دار|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۴

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۶۸

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو دو تکه جیب دار کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دسامبر 30, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 70|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری فنر دوبل |جلد سلفونی همراه با یووی بر جسته|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۷۰

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۶۹

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم ترمو تیغی ، جلدسازی فرانسوی ته دوخت کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
دسامبر 29, 2019
سالنامه یک روزه 99 کد 65|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری ته دوخت |جلد سلفونی همراه با یووی برجسته|

سالنامه یک روزه ۹۹ کد ۶۵

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری چرمی ترمو کد ۶۷

یک روزه پنجشنبه جمعه با هم دو رنگ جلد چرم ترمو کاغذ داخله سفید خارجی امکان حکاکی لیزر و داغی
ژانویه 10, 2020
سالنامه افرا 99 کد 103|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|وزیری|افرا|چرم مصنوعی بافت درشت|روزشمار| تحریر 70 گرمی|

سالنامه افرا ۹۹ کد ۱۰۳

ژانویه 2, 2020
سالنامه یک روزه 90 کد 77|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|اروپایی ته دوخت|جلد چرم ترمو یک تکه | کرم لب گرد|

سالنامه یک روزه ۹۰ کد ۷۷

دسامبر 29, 2018

سالنامه وزیری کد ۶۲ جلد چرم

یک روزه جمعه جدا دو رنگ جلد چرم کاغذ داخله سفید خارجی