ساعت رومیزی

ساعت رومیزی

ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 2086| دیدار هدیه ایرانینان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره در مقابل دیدگان|دیجیتالی ، تقویم دار،دماسنج|

ساعت رومیزی کد ۲۰۸۶

دسامبر 4, 2018
ساعت رومیزی 5521 هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت رومیزی ۵۵۲۱

ساعت رومیزی چوبی، چرم، جای خودکار، جای کارت ویزیت
دسامبر 4, 2018
ساعت رومیزی 5610 هدیه ایرانیان | هدایای تبلیغاتی مشهد

ساعت رومیزی ۵۶۱۰

ساعت رومیزی چوبی
ژوئن 23, 2019
ساعت رومیزی کد 5587|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|همواره مقابل دیدگان|رومیزی|چرمی،زنگ|

ساعت رومیزی کد ۵۵۸۷

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5530| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی، جاخودکاری،جای کارت ویزیت|

ساعت رومیزی کد ۵۵۳۰

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5577| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی ،جا خودکاری،جای کارت ویزیت |

ساعت رومیزی کد ۵۵۷۷

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5509| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی |جا خودکاری،جای کارتی|

ساعت رومیزی کد ۵۵۰۹

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5568| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی ، جا خودکاری|خودکار ، پاکت باز کن|

ساعت دیواری کد ۵۵۶۸

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5567| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی مدیریتی چوبی |دماسنج،رطوبت سنج،خودکاری،خودکار|

ساعت رومیزی ۵۵۶۷

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5529| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی|

ساعت رومیزی کد ۵۵۲۹

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5538| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی چوبی،جاخودکاری، جای ملزومات کوچک اداری |

ساعت رومیزی کد ۵۵۳۸

ژوئن 22, 2019
ساعت رومیزی کد 5605| دیدار هدیه ایرانیان | هدیه تبلیغاتی در مشهد | همواره در مقابل دیدگان|ساعت رومیزی ،جاتقویم، جاخودکاری ، جاکارتی |

ساعت رومیزی ۵۶۰۵