تقویم رومیزی فرداد ۹۹

تقویم رومیزی شمسه 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی |تک پایه چوبی|کاغذ فانتزی|
تقویم رومیزی شمسه ۹۹
ژانویه 30, 2020
تقویم رومیزی فرزام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| 12 برگی | پایه چوبی |کاغذ فانتزی|
تقویم رومیزی فرزام ۹۹
فوریه 1, 2020
تقویم رومیزی فرداد 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|پایه چوبی | 13 برگی| کاغذ فانتزی|

تقویم رومیزی فرداد 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|پایه چوبی | 13 برگی| کاغذ فانتزی|

فرداد

تک پایه چوبی 

13 برگی

کاغذ فانتزی سایز 22*9/8 سانتی متر