تقویم رومیزی شمسه ۹۹

تقویم رومیزی روهام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|تک پایه چوبی|کاغذ فانتزی|
تقویم رومیزی روهام ۹۹
ژانویه 27, 2020
تقویم رومیزی فرداد 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|پایه چوبی | 13 برگی| کاغذ فانتزی|
تقویم رومیزی فرداد ۹۹
فوریه 1, 2020
تقویم رومیزی شمسه 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی |تک پایه چوبی|کاغذ فانتزی|

تقویم رومیزی شمسه 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی |تک پایه چوبی|کاغذ فانتزی|

شمسه

12 برگی 

تک پایه چوبی 

کاغذ  فانتری سایز 11/5*14/5 سانتی متر