تقویم رومیزی فرزام ۹۹

تقویم رومیزی فرداد 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|پایه چوبی | 13 برگی| کاغذ فانتزی|
تقویم رومیزی فرداد ۹۹
فوریه 1, 2020
تقویم رومیزی فرزام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| 12 برگی | پایه چوبی |کاغذ فانتزی|

تقویم رومیزی فرزام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد| 12 برگی | پایه چوبی |کاغذ فانتزی|

فرزام 

12برگی 

پایه چوبی 

کاغذ فانتزی 22*9/8 سانتی متر