تقویم رومیزی روهام ۹۹

تقویم رومیزی رسام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|نگهدارنده چوبی|پایه دار|کاغذ فانتزی |
تقویم رومیزی رسام ۹۹
ژانویه 25, 2020
تقویم رومیزی شمسه 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی |تک پایه چوبی|کاغذ فانتزی|
تقویم رومیزی شمسه ۹۹
ژانویه 30, 2020
تقویم رومیزی روهام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|تک پایه چوبی|کاغذ فانتزی|

تقویم رومیزی روهام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|تک پایه چوبی|کاغذ فانتزی|

روهام

12 برگی

تک پایه چوبی 

کاغذ فانتزی سایز 11/5*14/5 سانتی متر