تقویم رومیزی دیبا ۹۹

تقویم رومیزی آرتین 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|دو پایه پوبی|کاغذ فانتزی|
تقویم رومیزی آرتین ۹۹
ژانویه 18, 2020
تقویم رومیزی رسام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|نگهدارنده چوبی|پایه دار|کاغذ فانتزی |
تقویم رومیزی رسام ۹۹
ژانویه 25, 2020
تقویم رومیزی دیبا 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|دو پایه چوبی|کاغذ فنتزی|12برگی|

تقویم رومیزی دیبا 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|دو پایه چوبی|کاغذ فنتزی|12برگی|

دیبا 

12 برگی

دو پایه چوبی 

کاغذ فانتزی 11/5*14/5 سانتی متر