تقویم رومیزی رسام ۹۹

تقویم رومیزی دیبا 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|دو پایه چوبی|کاغذ فنتزی|12برگی|
تقویم رومیزی دیبا ۹۹
ژانویه 20, 2020
تقویم رومیزی روهام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|تک پایه چوبی|کاغذ فانتزی|
تقویم رومیزی روهام ۹۹
ژانویه 27, 2020
تقویم رومیزی رسام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|نگهدارنده چوبی|پایه دار|کاغذ فانتزی |

تقویم رومیزی رسام 99|دیدار هدیه ایرانیان|هدیه تبلیغاتی در مشهد|12 برگی|نگهدارنده چوبی|پایه دار|کاغذ فانتزی |

رسام

12 برگی

نگه دارنده چوبی

پایه دار 

کاغذ فانتزی سایز 22*8/5 سانتی متر